Gospodarka łowiecka


Według stanu na dzień 1.04.2006 r. powierzchnia użytkowa wszystkich obwodów łowieckich wynosi 629.813 ha, w tym lasu 265.584 ha. Średnia powierzchnia obwodu wynosi 5.429 ha. Stan dzierżaw przedstawia się następująco:
    - 88 obwodów dzierżawionych przez 53 koła macierzyste;
    - 28 obwodów dzierżawionych przez 28 kół zamiejscowych;
    - 10 pod nadzorem Lasów Państwowych;
    - 2 OHZ pod nadzorem ZG PZŁ.

Koła łowieckie corocznie zwiększają nakłady finansowe na zagospodarowanie dzierżawionych obwodów, w celu obniżenia szkód wyrządzanych przez zwierzynę w uprawach rolnych oraz w lesie. Roczne nakłady na zagospodarowanie obwodów przekroczyły 80% wpływów za zwierzynę i wynoszą około 1.100 tys. złotych.

Koła łowieckie zwiększyły uprawę poletek ogryzowo-zgryzowych, szczególnie poletek żerowych. Wielką pomoc finansową dla kół stanowią od 2004 r. dopłaty unijne do upraw, wypłacane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Aktualnie koła uprawiają około 1.057 ha poletek żerowych i łąk oraz zakładanych jest 125 km pasów zaporowych. Średnio rocznie koła łowieckie przeznaczają na dokarmianie około 4.500 ton karmy oraz 32 tony soli.

Ilość urządzeń służących do stałego dokarmiania zwierzyny oraz wykonywania polowania przekracza 11.400 sztuk, w tym paśników i lizawek ponad 5.500 sztuk. 

Trzech Łowczych Okręgowych:
kol. Henryk Łangowski 1976-1982,
kol. Jerzy Górecki 1982-1995,
kol. Sławomir Jaroszewicz od 2003r.


 

Z roku na rok wzrasta liczba myśliwych zagranicznych polujących w naszych łowiskach. Polowania te są jednym z podstawowych dochodów osiąganych przez koła łowieckie, przeznaczanych na zagospodarowanie i polepszanie warunków bytowania zwierzyny w łowiskach. Wpływy z polowań dewizowych w roku 2005/2006 osiągnęły kwotę 1.482.111 zł. Przyczyną wzrostu kwot z polowań dewizowych jest zwiększone zainteresowanie kół sprzedażą takich polowań oraz większą liczbą firm zajmujących się sprzedażą polowań dewizowych. Spośród firm organizujących polowania dewizowe największym biurem na terenie naszego Okręgu jest Spółka „Grandel”, która jest spółką kół łowieckich oraz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile. 

Kol. Henryk Łangowski (drugi z prawej), Łowczy Wojewódzki, podczas kontroli terenowej zagospodarowania łowisk.


 

Źródło: biuletyn „30 lat Pilskiej Organizacji Łowieckiej” Piła 2006